HAK

Säännöt ja tietosuoja


Seuran nimi on HELSINGIN ATLEETTIKLUBI ry ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.


Kirjansitoja Emil Karlssonin vuonna 1891 perustaman seuran Helsingin
Atleettiklubin tarkoituksena on toimia urheiluharrastuksen ja voimailun levittämiseksi,
etenkin painissa, nyrkkeilyssä, voimanostossa, kädenväännössä ja painonnostossa, kuin myöskin muissa
sopivissa
ruumiinharjoitusmuodoissa jäsentensä keskuudessa.

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura pyrkii toteuttamaan;
innostamalla jäseniään ja muitakin henkilöitä voimailuharjoituksiin, juurruttamalla
hyvää urheiluhenkeä jäseniinsä, toimeenpanemalla toimintansa tukemiseksi
näytöksiä, retkiä, sekä jäsentenvälisiä, että yleisiä kilpailuja.

Seuran viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjat pidettäköön kuitenkin vain
suomeksi.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan hyväksymä hyvämaineinen henkilö, joka
suorittaa jäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan seuran ja niiden keskusjärjestöjen
päätöksiä ja sääntöjä, johon seura kuuluu.

Jäseniä ovat: toimivat, kannattaja- ja kunniajäsenet. Toimiva jäsen maksaa vuosittain
jäsenmaksunsa. Jäsenmaksusta vapautetaan ikuisesti henkilö, joka saavuttaa
olympiakisoissa kultamitalin tai voittaa, joko maailman tai Euroopan mestaruuden. Siltä
vuodelta kun jäsen voittaa Suomen mestaruuden vapautetaan hänet jäsenmaksusta.
Kannattajajäseniksi voidaan ottaa henkilöitä, tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka täyttävät
yleiset jäsenedellytykset ja suorittavat vuosittain maksun, jonka suuruus määrätään
seuran vuosikokouksessa.
Kunniajäseniksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka jatkuvasti pitemmän ajan ovat erikoisen

huomattavasti edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa. Tullakseen valituksi
kunniajäseneksi vaaditaan siihen vähintään 3/4 äänten enemmistö johtokunnan
kokouksessa. Kunniajäsenelle luovutetaan seuran viiri vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä on vapaa pääsy
kaikkiin seuran järjestämiin julkisiin
kilpailuihin ja näytöksiin.
Seuran johtokunta voi halutessaan esittää vuosikokouksen päätettäväksi ansiokkaan
seuran puheenjohtajan valintaa kunniapuheenjohtajaksi. Seuralla voi olla vain yksi
kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuranvaihdoksessa on johtokunnan huolehdittava siitä, että niin seuraan liittyneiden
kuin seurasta poismuuttaneiden asiakirjat ovat kunnossa.

Jäsen ei saa ilman johtokunnan suostumusta edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa.

Jäsenmaksun sekä jaostojen harjoittelumaksujen suuruus päätetään johtokunnan
esityksestä vuosikokouksessa, tai johtokunnan koolle kutsumassa ylimääräisessä kokouksessa. Maksut on
suoritettava johtokunnan määräämänä aikana.
Poikkeustapauksissa voi johtokunta harkintansa mukaan pidentää maksuaikaa.
10§
Seuran vuosikokous pidetään tammi- helmikuussa, aikana ja paikassa, jotka
johtokunta määrää.
11§
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää: a) milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai
johtokunta pitää sen tarpeellisena; b) milloin vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemiseksi varten kirjallisesti anoo.
12§
Seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi aiotut esitykset on oltava johtokunnalla
viimeistään kahdeksan (8) päivää ja ylimääräisten neljä (4) päivää ennen kokousta.
13§
Vuosikokouksen kutsu julkaistaan vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta

seuran internetsivustolla ja seuran hallinnoimissa sosiaalisen median alustoilla. Samoin ilmoitetaan
ylimääräisistä
kokouksista viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.
14§
Vuosi- ja ylimääräiset kokoukset avaa johtokunnan puheenjohtaja, minkä jälkeen
kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
15§
Seuran kokouksissa on äänestysoikeus jokaisella toimivalla jäsenmaksun suorittaneella
jäsenellä, sekä kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä ei ole äänestysoikeutta. Äänestysoikeutta ei myöskään
ole jäsenellä, joka edustaa kilpailuissa toista urheiluseuraa Helsingin Atleettiklubi ry:n edustamissa lajeissa.
16§
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä
säännöissä ei ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikki
äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Muita kuin
esityslistalla olevia asioita ei oteta käsiteltäväksi.
17§
Vuosikokouksen esityslista:
1) kokouksen avaaminen
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus
4) valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
5) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
6) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle
8) määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksut
9) vahvistetaan johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio
seuraavaksi vuodeksi
10) valitaan seuraavaksi vuodeksi:
a) johtokunnan puheenjohtaja

b) johtokunnan 5 jäsentä
11) valitaan jaostojen puheenjohtajat
12) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

13) päätetään tilintarkastajille ja johtokunnalle mahdollisesti mak-
settavista palkkioista

14) käsitellään muut esityslistalla olevat, joko johtokunnan
esittämät tai seuran jäsenten johtokunnalle jättämät asiat.
18§
Johtokunta, joka toimii seuran hallituksena, muodostaa vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä. Kokouksiin kutsutaan myös jaostojen
puheenjohtajat, joilla on puhe- muttei äänioikeutta.
Seura voi jakaantua myös jaostoihin, valita toimikuntia tai komiteoita joidenkin
erikoisten asioiden valmistamista tai hoitamista varten. Päätökset on alistettava
johtokunnan hyväksyttäviksi. Hallituksen jäsen ei voi samanaikaisesti toimia toisen urheiluseuranseuran
hallituksessa lajeissa, joita Helsingin Atleettiklubi ry edustaa. Lajiliittojen hallituksessa toimiminen on
hyväksyttävää.
19§
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja
kalustonhoitajan. Johtokunta voi jos katsoo sen tarpeelliseksi, nimittää muitakin
virkailijoita, jotka toimivat johtokunnan vastuulla.

20§
Johtokunta kokoontuu sopimallaan tavalla ja aikoina. Koollekutsumisen toimittaa sihteeri
puheenjohtajan esityksestä sähköpostitse tai puhelimitse.

21§
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.
22§
Johtokunnan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos
äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

23§
Johtokunnan tehtävänä on mm tarkistaa ja hyväksyä rahastonhoitajan tilit sekä esittää ne
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään tammikuun 15 päivään mennessä, hyväksyä
sihteerin laatima vuosikertomus, valmistaa asiat yleisen kokouksen käsiteltäväksi,
huolehtia seuran omaisuuden ja juoksevien asioiden hoidosta, myöntää osallistumisluvat
kilpailuihin, valvoa, että toimihenkilöt täyttävät velvollisuutensa.
24§
a) puheenjohtaja valvoo ja edustaa seuraa ja sen etuja, johtaa puhetta seuran ja
johtokunnan kokouksissa
b) varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estettynä
c) sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomuksen, ilmoittaa edus-
tajat kilpailuihin ym. edustustehtäviin, pitää johtokunnan puolesta
jäsenluetteloa (erikseen kannattaja- ja kunniajäsenluetteloa), laatii pöytäkirjat
johtokunnan kokouksissa
d) rahastonhoitaja hoitaa seuran maksuliikenteen
e) kalustonhoitaja hoitaa seuran kaluston ja laatii vuosittain kalustoluettelon
f) harjoitusten ohjaajat huolehtivat seuran jäsenten edustustehtävistä ja osallistumisesta
kilpailuihin, pitävät huolen harjoituksista, huolehtivat harjoittelijoiden jäsenmaksujen
suorituksista ja toimittavat tiedot jäsenille harjoitus- ja kilpailutilaisuuksista, valvovat,
että harjoitushuoneessa yms. tarkoin noudatetaan siisteyttä ja järjestystä.
25§
Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa seuran tilit, sekä laatia niistä kirjallinen

lausunto johtokunnalle ennen vuosikokousta seuran vuosikokoukselle esitet-
täväksi.

26§
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
27§
Seuran nimen merkitsevät kaksi yhdessä, joko johtokunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

28§
Jäsentä, joka on rikkonut näitä sääntöjä tai määräyksiä vastaan, voi johtokunta
rangaista: 1) antamalla hänelle varoituksen, 2) julistamalla hänet joko lyhyem-
mäksi tai pidemmäksi aikaa kilpailukelvottomaksi, 3) erottamalla hänet kokonaan
seurasta. 4. evätä harjoitusoikeuden seuran harjoituspisteissä määräajaksi, joka on enintään kuusi
kuukautta.
Kilpailukelvottomaksi julistettu menettää kaikki oikeudet, joita jäsenellä on
seurassa, vapauttamatta häntä kuitenkaan velvollisuuksistaan seuraa kohtaan.
29§
Ennen kuin rankaisutoimenpiteisiin ryhdytään, on johtokunnan vaadittava jäsentä
antamaan määräajan kuluessa kirjallinen selitys uhalla, että asia muuten ratkaistaan
ilman selitystä.
Päätöksestä voi kirjallisesti vedota yleiseen kokoukseen viimeistään neljäntoista14)
vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin kurinpitopäätös on tullut asianomaisen tietoon
kirjallisesti, jossa myös vetoomusoikeus on tarkoin selostettu.
30§
Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle. Asia
jätetään kahden (2) perättäisen vuosikokouksen tai vuosikokouksen ja ylimääräisen vuosikokouksen
päätettäväksi, joissa
kummassakin kokouksessa esityksen on saatava kolmeneljäsosa (3/4)
äänten enemmistö, tullakseen hyväksytyksi, ja joista jälkimmäisessä ainoastaan ääneste-
tään esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta
suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa.
31§
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä yleisessä kokouksessa
edellisessä pykälässä mainitulla tavalla.
Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä Suomen Olympiakomitealle tai, ellei
sitä ole olemassa, Alfred Kordelinin rahaston
urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa nimisen säätiön talletettavaksi,
kunnes vastaava uusi seura ehkä perustetaan. Ellei uutta seuraa perusteta kolmen (3)
vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jätetään omaisuus Suomen Olympiakomitealle tai, ellei sitä ole
olemassa, edellä mainitun rahaston käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien
toteuttamiseksi.

32§

Seura noudattaa Suomen Olympiakomitean, lajiliittojen ja Wadan kilpailukelpoisuus ja edustus-
sääntöjä sekä rangaistusmääräyksiä.

33§
Johtokunnan jäsenillä, sekä seuran kunniajäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin seuran ja
alajaostojen järjestämiin julkisiin kilpailuihin ja näytöksiin.
Johtokunnan jäsenet ja toiminnassa olevien jaostojen puheenjohtajat on vapautettu jäsenmaksuista ja
harjoittelumaksuista sinä vuonna, kun toimivat johtokunnassa tai toiminnassa olevien jaostojen
puheenjohtajina. Huvitoimikunta on vapautettu jäsenmaksuista sinä vuonna, kun toimivat
huvitoimikunnassa.
Suomen mestarit on vapautettu jäsenmaksuista ja johtokunnan päätöksellä mahdollisesti myös
harjoittelumaksuista, joista johtokunta tapauskohtaisesti päättää.

Tietosuojaseloste luettavissa täältä!